סגולה לישועה בכל העניינים

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל"

הרמב"ם :"מצות עשה על כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו"

יש מצווה מפורשת בתורה, שעל כל איש ואיש מישראל לכתוב ספר תורה, מצווה זו היא המצווה האחרונה הכתובה בתורה!

חז"ל הפליגו בשבחו של מי שמקיים מצווה זו, עד שנקבע בגמרא  (מנחות ל, א) שכל המקיים מצוות כתיבת ספר תורה מעלה עליו הכתוב "כאילו קיבל התורה מהר סיני"!

אמנם לכתוב ספר תורה שלם אין ידו של כל אחד משגת, על כן ניתן להסתמך על דעת כמה מהראשונים והפוסקים שגם ברכישת שותפות ובעלות בספר התורה עם עוד אנשים, ניתן לקיים מצווה גדולה זו, וזהו הפתרון המושלם עבורכם,

כוחה של מצווה זו בעלת כח רב, ראשית ככח של מצווה הנעשית מתוך רצון ותשוקה לקיים את הציווי  האלוקי, דבר המעניק נחת רוח להקב"ה ומעורר מאוד רחמים בשמיים. אך מעבר לכך כוחה רב וסגולי לכל צרה ולכל ישועה הנדרשת לכל אחד ואחת, דיבר על כך הרבי מליובאוויטש זצ"ל שבעת צרה כל יהודי צריך לרכוש אות בספר תורה.:
פירש הוא את דברי הנביא דניאל: "ובעת ההיא ימלט עמך, כל הנמצא כתוב בספר" (דניאל י"ב, א'):
 – בעת ההיא, בעת צרה כשהעולם מזדעזע, כל הנמצא כתוב בספר – כל אלה שיש להם אות בספר התורה יזכו להימלט מהצרה.  

 

בכל צרה ומצוקה, רצון ובקשה

לך נאחל באמונה ובתקווה

שזכות כתיבת ספר התורה

לך תעמוד לברכה וישועה!


סגולות נוספות